English  English     Български  Български
Документи      Карта на сайта
Начало
Начало
За нас
За нас
Технология и производство
Технология и производство
Научна дейност и проектиране
Научна дейност и проектиране
Производство на оборудване
Производство на оборудване
Галерия
Галерия
Полезни връзки
Полезни връзки
Контакти
Контакти
Компанията
Стратегия
Екип
Комплексно разрешително
Акцизен склад
Reach
Членство в ЕББ
Система по качеството
 

Стратегия


Основният предмет на дейност на Rapid Oil Industry Co., Ltd. се осъществява в сферата на производство, реализация, R&D и управление, от една страна на енергия от възобновяеми и алтернативни енергоизточници, в т.ч. биогорива и енергия от селскостопанска биомаса, а от друга страна на екологична продукция от аграрния сектор. Основната корпоративна стратегическа цел на Rapid Oil Industry Co., Ltd. е завоюване лидерски позиции на Източно- и Централноевропейския пазари, чрез предлагане на висококачествена екологично чиста енергийна продукция, на конкурентни цени, произведена от възобновяеми енергоизточници на територията на Р. България.

Във връзка с реализиране на приоритетната си фирмена цел, напълно изградения екип от професионални мениджъри и подготвения специално обучен персонал на Rapid Oil Industry Co., Ltd. се изправя пред неотложната необходимост да изпълни комплекс от инвестиционни задачи конструиран в следните взаимосвързани стратегически бизнес единици:

1. Разширяване на съществуващата материално-техническа база за производство и логистика на биодизел и удвояване производствения капацитет на стратегическата бизнес единица от 60 000 мт/г на 120 000 мт/г чрез:

 • Изграждане и внедряване на допълнителни производствени мощности и инфраструктура;
 • Изграждане на логистичен център с автотранспортен и жп терминали в собствен промишлен жп клон;
 • Създаване на автопарк от цистерновози.

2. Разработване на аграрен сектор, обособен като самостоятелна стратегическа бизнес единица включващ:  

 • Закупуване и обработка на   земеделска земя, с цел постояннен добив на необходимата за производство на биодизел рапична култура чрез заложена планова ротация със зърно от житни култури и царевица предназначено за директна пазарна реализация;
 • Закупуване на необходимите аграрна техника и прикачен инвентар за обработка на земеделските площи;
 • Изграждане на зърнена силозна база с капацитет 150 000 т рапица, комплектована с цехове за фуражни смески и брашно'
 • Въвеждане в експлоатация пресово стопанство и екстракция на кюспе с капацитет по семена до 1 000 мт/дневно, обезпечаващи суровината за производство на 120 000 мт/г биодизел.

3. Създаване на собствени оранжерийни и животновъдни комплекси

 • Изграждане на оранжерийни съоръжения;
 • Инвестиране в стопански сгради и животни.

4. Структуриране на стратегическа бизнес единица от биореактори оползотворяващи отпадъчната биомаса от аграрния сектор с опции за преработка на филтрати и утайки от пречиствателни станции и животновъдни стопанства енергийни технически култури и преработка на органични отпадъци от кланици и екарисажи, пластмаси, битови отпадъци и др. реализираща:

 • Генериране на биогаз с последваща когенерация в производство на електро- и топлоенергия, предназначена както за пазара, така и за собствени технологични нужди, в т.ч. оползотворяване в собствени оранжерийни и животновъдни комплекси;
 • Получаване на синтез газ и каталитично производство на течни биогорива второ поколение;
 • Пиролиза на биомаса до пиролизно масло и производство на синтетичен бензин, керосин, дизел – биогорива второ поколение;
 • Производство на пелети за горене.

5. Разработка и създаване на собствени високотехнологични ферми за получаване на технически масла за производство на биогорива oт преработка на биомаса по действието на бактерии и микроорганизми;

6. Участие в пазара на въглеродни емисии.

Начало      За нас      Технология и производство      Научна дейност и проектиране      Производство на оборудване      Галерия      Полезни връзки      Контакти