English  English     Български  Български
Документи      Карта на сайта
Начало
Начало
За нас
За нас
Технология и производство
Технология и производство
Научна дейност и проектиране
Научна дейност и проектиране
Производство на оборудване
Производство на оборудване
Галерия
Галерия
Полезни връзки
Полезни връзки
Контакти
Контакти
Химия
Биодизел
Глицерин
Мастни киселини
Енергия
Биогаз
Брикети
Електрическa енергия
Топлинна енергия
Храна
Масло
Фураж
Оранжерии
Животновъдство
 

Биогаз

Биогаз


Биогаза е богат на метан газ. Метановото съдържание е от 50 до 85%. В състава си съдържа също така и въглероден двуокис от 15 до 40%,азот,водород,кислород и сероводород. Получава се при ферметационни процеси в анаеробна среда (без кислород) на биологични продукти при строго определени температури.

Изходните суровини за производството на биогаз са отпадъци от животински ферми – фекалии, постеля (смес от фекалии и слама), отмивни води, хранителни отпадъци. Тези материали съдържат органични и неорганични вещества и затова са подходяща среда за развитието на всякакви микроорганизми. Те са серозен проблем защото се натрупват в големи количества и замърсяват околната среда. При естествената им ферментация се отделя метан, който е парников газ и представлява 7 до 10 % от световното замърсяване с метан. Енергетичното съдържание на биогаза е около 22 600 KJ/m или 5400 ccal/m (1 KJ = 4 185 ccal). Калорийноста на 1 кг метан съответства на тази на 1,18 кг мазут, т.е. 1m метан = 1l мазут, като се има предвид, че един кубически метър метан при атмосферно налягане и температура 15 градуса целзий има маса 718 грама. От 1 кг биомаса (като сухо вещество) се получават от 200 до 1200 литра биогаз в зависимост от състава на биомасата и условията за ферментация. Чрез помощта на биогаз може да се произвеждат електроенергия, топлоенергия и метан. В биогазовите уредби и по-точно във ферментаторите им се събира метана, получен при ферментацията. Въглеродния двуокис, който съпътства метана в състава на биогаза, не е повече от този, който се получава при естествената ферментация на отпадъците. Остатъчните продукти от метаногенната ферментация са вода и обезмирисен и обеззаразен биологичен тор с по-висока концентрация на минерали и микроелементи в него и с азот в по-лесно усвоима от растенията форма.

Компанията планира да обработва достатъчно земя, за да удовлетвори нуждите си от суровини за достигане на производствения капацитет от 100 000т/г биодизел, както и съответния планов сеитбен оборот. В резултат на тази дейност се генерират около 150 000т суха биомаса, която се използва за получаване на биогаз. Процесът на анаеробното разграждане се реализира в биореактори работещи в термофилен режим.

 

carbohydrates ________                                                                                                                             СО2
                                            |                                                                                                                              |

fats ________________ | ___hydrolysis ____ acidogenesis ____ acetogenesis ____ methanogenesis
                                            |                                                                                                                              |

proteins _____________|                                                                                                                           СН4 

 

Използва се за ко-генерация и собствени технологични нужди. Предстои изграждане на модул за пречистване на биогаза до биометан с цел използването му като автомобилно гориво.

След отделянето на биогаз, вторичната биомаса се анализира, определят се хранителните и свойства(СВ,летливи, рН, Р, К, N) и се използват за наторяване на обработваемите земи, замествайки изкуствените минералните торове.

Начало      За нас      Технология и производство      Научна дейност и проектиране      Производство на оборудване      Галерия      Полезни връзки      Контакти